دانشکده مرتع و آبخیزداری

آزمایشگاه های گروه آبخیزداری

  1. آزمایشگاه مطالعات آبخیزداری
  2. آزمایشگاه ژئومورفولوژی
  3. واحد ژئوماتیک
  4. آزمایشگاه مرتع

دستگاه های موجود در آزمایشگاه مطالعات آبخیزداری:

1

 دستگاه شبیه ساز باران و فرسایش و رسوب

17 دستگاه اندازه گیری پایداری خاکدانه WET SIEVING

2

ست کامل رطوبت سنجی خاک (TDR سطحی و عمقی) TRIME-FM 18 دستگاه الک دانه بندی شیکردار

3

دستگاه بینوکولر LCD دار برای عملیات گرانولومتری و مورفوسکپی رسوبات تخریبی

20 دستگاه بینوکولر برای عملیات گرانولومتری و مورفوسکپی رسوبات تخریبی

4

دستگاه شبیه ساز هیدرولوژی

21

دستگاه آون MEMERT

5

دستگاه شبیه ساز جریان کانالی

22 دستگاه شیکر ارلن بالن

6

ست کامل اسپکتروفتومتری آب HACH

23

دستگاه نمونه بردار بار معلق دستی

7

دستگاه فلیم فتومتر GENWAY

24

دستگاه سانتریفوژ

8

دستگاه اندازه گیری شاخص سطح برگ     LAI

25

 دستگاه میکرومولینه

9

دستگاه اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع 26  دستگاه انکوباتور 400 لیتری

10

دستگاه EC متر پرتابل
27 دستگاه باران نگار ترازویی
11
دستگاه pH متر پرتابل 28
دستگاه ایستگاه هواشناسی کامل خودکار
12
دستگاه شیکر ارلن بالن 

دستگاه مولینه
13
ست استوانه های مضاعف اندازه گیری نفوذ
29
مجموعه کامل دستگاههای مساحی و نقشه برداری
14
ستگاه GPS گارمین MAP60 30
دستگاه نمونه بردار بار معلق دستی
15
مجموعه کامل ابزار و ادوات انجام آزمایشات پایه خاکشناسی 31
دستگاه بن ماری
16
ست کامل نمونه برداری خاک دست نخورده
32657 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو