دانشکده مرتع و آبخیزداری


اعضای هیات علمی گروه آموزشی آبخیزداری

نام نام خانوادگی  محل اخذ دکترا تخصص مرتبه علمی

پست الکترونیکی

عبدالرضا بهره مند بلژیک مدلسازی هیدرولوژی دانشيار

abdolreza.bahremand@yahoo.com

bahremand;@gau.ac.ir

امير سعدالدين استرالیا مدیریت جامع حوزه های آبخیز دانشيار

amir.sadoddin@gmail.com

sadoddin;@gau.ac.ir

واحدبردي شيخ هلند حفاظت آب و خاک دانشيار

sheikh;@gau.ac.ir

علي نجفي نژاد ایران  آبخیزداری دانشيار

najafinejad@gmail.com

najafinejad@gau.ac.ir

برای اطلاعات بیشتر بر روی اسامی کلیک نمایید:3667 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو