دانشکده مرتع و آبخیزداری

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی


 نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی  محل اخذ دکترا
 تخصص E-mail

دکتر مجید اونق


استاد ایران
جغرافیای طبیعی 

mownegh@yahoo.com


دکتر حمیدرضا عسگری

استادیار بلژیک
مدیریت مناطق بیابانی
hamidreza.asgari@gau.ac.ir;
دکتر چوقی بایرام کمکی


استادیار اتریش
مدیریت مناطق بیابانی

komaki@gau.ac.ir


دکتر محسن حسینعلیزاده

استادیار
ایران
آبخیزداری


دکتر علی محمدیان بهبهانی

استادیار سوئیس
علوم محیطی

behbahani1383@yahoo.com

mohammadian@gau.ac.ir


6006 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

مرتع و آبخیرداری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو